Запрошення на загальні збори 2024

на річні загальні збори членів кредитної спілки «Партнер» за результатами 2023 року, які відбудуться 19.06.2024 в приміщенні кредитної спілки «Партнер» за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Пирогова,  буд. 55, кв. 13. 

 

Проект порядку денного річних загальних зборів членів кредитної спілки «Партнер»:

1. Про затвердження порядку проведення річних загальних зборів членів КС «Партнер».

2. Розгляд річного звіту наглядової ради  КС «Партнер» за 2023 рік, оцінка її діяльності.

3. Розгляд звіту правління КС «Партнер» за 2023 рік.

4. Розгляд звіту кредитного комітету КС «Партнер» за 2023 рік.

5. Розгляд звіту ревізійної комісії КС «Партнер» за 2023 рік та прийняття рішення про припинення її повноважень.

6. Заслуховування інформації про результати проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності КС «Партнер» за 2023 рік.

7. Розгляд та затвердження річного звіту про діяльність та річного фінансового звіту КС «Партнер» за 2023 рік.

8. Про встановлення розміру вступного та обов’язкового пайового внесків, строків та порядку їх сплати,   визначення порядку повернення таких внесків.

9. Про визнання втрати чинності Положення про спостережну раду, Положення про кредитний комітет, Положення про Правління, Положення про ревізійну комісію КС «Партнер».

10. Про здійснення діяльності на підставі власного статуту, затвердження статуту КС «Партнер» в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання статуту та проведення дій з державної реєстрації змін до відомостей про КС «Партнер», що містяться в Єдиному державному реєстрі.

11. Про затвердження Положення про загальні збори членів КС «Партнер» (в новій редакції).

12. Про затвердження Положення про наглядову раду КС «Партнер» (в новій редакції). Про зміну строку повноважень членів наглядової ради.

13. Обрання резерву наглядової ради.

14. Про делегування наглядовій раді КС «Партнер» прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію КС «Партнер», призначення комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження плану (змін до нього), порядку та строків реорганізації або ліквідації кредитної спілки, затвердження передавального акта або ліквідаційного балансу тощо, та вирішення інших необхідних питань щодо проведення реорганізації або ліквідації КС «Партнер» у порядку, визначеному законом України «Про кредитні спілки» та законодавчими актами НБУ;

15. Про розподіл нерозподіленого прибутку/покриття збитків  КС «Партнер».за підсумками 2023 фінансового року.

16. Про покриття збитків КС «Партнер» за підсумками 2024 року.

 

Річні загальні збори КС «Партнер» будуть проведені у формі єдиних загальних зборів членів КС «Партнер» у час та місці, зазначеному у цьому запрошенні.

Пропозиції та зауваження до порядку денного подавати до 04.06.2024 в письмовій формі за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 55, кв. 13, КС «Партнер».

Реєстрація учасників річних загальних зборів – 19 червня 2024 року з 16:00 до 17:00. Початок зборів 19 червня 2024 року о 17:00.

Учасники річних загальних зборів членів КС «Партнер» для підтвердження участі та голосування на загальних зборах повинні надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також документ, що дає право участі на загальних зборах як представника.

Ознайомитись із документами, пов’язаними з порядком денним, проектом рішень загальних зборів, річними фінансовими звітами про діяльність органів управління кредитної спілки, повнота та достовірність яких підтверджена аудитором, можна за місцезнаходженням кредитної спілки або на сайті кредитної спілки «Партнер» http://partner.vn.ua/ Отримати проєкти рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного можна до 10.06.2024.

 

Телефони для довідок:  0432-52-09-99

                                                   096-901-79-48

                          e-mail: partner_8@ukr.net

                         Наглядова рада